Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ulicy Krakowskiej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Oświęcim o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ulicy Krakowskiej.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Oświęcim nr XVI/171/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.,

 

zawiadamiam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Babice w rejonie ul. Krakowskiej (projekt planu, załącznik nr 1 do planu, załącznik nr 2 do planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (prognoza oddziaływania na środowisko, położenie analizowanego terenu).

 

Wyłożenie odbywać się będzie od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 6 grudnia 2016 r. w godzinach od 800 do 1430 w siedzibie Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, pokój nr 24, jak również na stronie internetowej Gminy Oświęcim.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim o godz. 1200.

 

Zgodnie z art. 17 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie – w Urzędzie Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32 – 600 Oświęcim, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gminaoswiecim.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2016 r.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej.

Wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2016 r. w formie pisemnej do Wójta Gminy Oświęcim lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: gmina@gminaoswiecim.pl.

 

 

Wójt Gminy

/-/ Albert Bartosz